key cap

A replaceable, top part of a key-board key. To identify, commonly-used codes, it can be replaced with a custom-printed key cap.

nắp phím
Một phần mềm trên cùng của một phím có thể thay thế được. Để nhận biết các mã được dùng thường nó có thể được thay thế bằng một nắp phím được in tùy ý.


Published:

PAGE TOP ↑