key assignments

The functions given to specific keys by a comuputer program. Most of the keys on a personal computer keyboard are fully programmable, meaning that an application programmer can use them in different ways. The best program, however, stick to standards in key assignments.

các qui đinh phím,gán các chức năng phím
Những chức năng này được gán cho các phím bởi một chương trình máy tính.
Hầu hết các phím trên bàn phím của máy tính cá nhân đều có thể được lập trình một cách đầy đủ;
điều đó có nghĩa các lập trình viên có thể sủ dụng chúng theo nhiều cách khác nhau.
Tuy vậy, các chương trình loại tôt và phổ biến đều có các tiêu chuẩn bắt buộc trong việc gán các chức năng cho phím.


Published:

PAGE TOP ↑