Kerr effect

A change in rotation of light reflected off a magnetic field. The polarity of a magneto-optic bit causes the laser to shift one degree clockwise or counter-clockwise.

Kerr effect
Một sự thay đổi độ quay của ánh sáng dược phản chiếu ra khỏi một tứ trướng. Tính phân cực của một bit quang magneto làm cho tia laser chuyển một độ theo chiều kim đồng hồ và ngươc chiều kim đồng hồ.


Published:

PAGE TOP ↑