kernel

The fundamental part of a program,typically an operating system,that resides in memory at all times and provides the basic services. It is the part of the operating system that is closest to the machine and may activate the hardware direcrory or interface to another software layer that drives the hardware. See microkernel.

kernel
Phần cơ bản của một chương trình,cụ thể là một hệ điều hành lúc nào cũng ỏ trong bô nhỏ cung câp các dich vụ cơ bản. Nó là phần của hệ điều hành gần với máy nhất và có thể kich hoạt phần cứng trực tiếp hoặc tương tác với lớp phần mềm điều khiển phần cứng. Xem microkernel.


Published:

PAGE TOP ↑