Kermit

An asynchronous file transfer protocol developed at Columbia University,noted for its accuracyover noisy lines.

Kermit
Một giao thức trức truyền file không động bộ đươ phát triên tại đại,học Colombia,được chú ý bơi tính chính xác cưa nó trên các đường dây bi nhiễu.


Published:

PAGE TOP ↑