Kerberos

A security system developed at MIT that authenticates users. It does not provide authorization to services or databases; it establishes identity at logon,which is used throughout the session.

Kerberos
Một hệ thống an toàn được phát triển ở MIT xác thực những người dùng. Nó không cung cấp sự ủy quyền về các dich vụ hoậc các cơ sỏ dữ liệu,nó thiết lập đăc tinh vào lúc logon,được dùng xuyên suốt tác vụ.


Published:

PAGE TOP ↑